RDIO2100: Remote Wireless Switch

- Control 8 Digital Input / Output

- Long Distance 700 m.

- No Wiring (RF Link)

            Remote Wireless Switch RDIO2100 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุม Switch จำนวนมากเพื่v ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งอยู่ในระยะไกลผ่านทางสัญญาณวิทยุ ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินสายและติดตั้ง

            การทำงานของ RDIO2100 คือ เมื่อ RDIO2100 ตัวต้นทางช่องที่ Di1 “ON” ทำให้ RDIO2100 ตัวปลายทางช่อง Do1 “ON”

            หมายเหตุ เมื่อเปิดเครื่องไฟ Power จะติดและ RDIO2100 จะพยายามติดต่อกับปลายทางจะสังเกตจากไฟ Status จะกระพริบและรอการตอบกลับจากปลายทาง ถ้าติดต่อกันไม่ได้จะกระพริบช้า ถ้ามีการตอบกลับจะกระพริบเร็ว

DIP Switch 1 Last Status Mode
OFF Digital Output OFF
ON Hold Digital Output

            มีการตั้งค่า 2 อย่างที่จำเป็นต่อการใช้งาน

  1. สถานะของ DO ในกรณีที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้
     
  2. การหน่วงเวลารอการตอบจากปลายทางซึ่งจะเป็นตัวบอกว่า RDIO2100 ไม่สามารถติดต่อกันได้ ตัวอย่างเช่น ตั้งไว้ที่ 5 Sec หลังจากที่ต้นทางติดต่อไปยังปลายทางภายในเวลา 5 Sec ถ้าไม่ได้รับการตอบจะถือว่าไม่สามารถติดต่อกัน การเลือกค่าหน่วงเวลาขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของการติดตั้ง การตั้งค่าทั้งสองทำได้โดย DIP ตามตาราง
Delay Time (Sec.) DIP Switch 4 DIP Switch 3 DIP Switch 2
5 OFF OFF OFF
10 OFF OFF ON
15 OFF ON OFF
20 OFF ON ON
25 ON OFF OFF
30 ON OFF ON
35 ON ON OFF
40 ON ON ON

            เพื่อให้การทำงานของ Wireless Switch เหมาะสมกับระบบที่ใช้งานมากที่สุด ดังนั้นจึงสามารถกำหนดเวลาในการส่งข้อมูลซ้ำของ Wireless Module ได้ ซึ่งค่านี้จะสัมพันธ์กับจำนวนของ Repeater ที่ใช้ภายในระบบ โดยกำหนดค่าได้จาก DIP Switch 6, 7 และ 8 ดังนี้

Dip Switch จำนวน Repeater
6 7 8
OFF OFF OFF 1
ON OFF OFF 2
OFF ON OFF 3
ON ON OFF 4
OFF OFF ON 5
ON OFF ON 6
OFF ON ON 7
ON ON ON 8

*** ในการณีที่ไม่มี Repeater อยู่ในระบบให้กำหนด DIP Switch 6, 7 และ 8 เป็น OFF

Specifications

Wireless Interface

Frequency Band:

2.4 GHz

RX Sensitivity:

(-)102 dBm

TX Power:

(+)10 dBm (Max)

Transmission Distance:

Up to 90 m. Indoor/Urban

Up to 700 m. Outdoor RF line-of-sight (With Antenna gain>8dBi)

Antenna Connector:

RP-SMA, Jack/Female

Digital Input

Digital Channel:

8 Channels

Sensor Type:

Wet Contact or Dry Contact

Wet Contact (DI to COM):

ON: 12 to 24 VDC

OFF: 0 VDC

Dry Contact (DI to GND):

ON: Short to GND

OFF: Open

Isolation:

Opto Isolated

Relay Output

Digital Channel:

8 Channels

Relay Type:

N.O.

Contact Rating:

5 A @ 250 VAC

5 A @ 30 VDC

Power Requirements

Power Supply:

85 to 230 VAC

12 to 35 VDC (Optional)

Environmental Limits

Operating Temperature:

0 to 55 °C

Operating Humidity:

5 to 95 %RH

Storage Temperature:

0 to 70 °C

Physical Characteristics

Dimension:

W160 x H90 x D60 mm

Mounting:

DIN Rail

Warranty

Warranty Period:

5 Year

Ordering
Ordering Information: Specify Power Supply
Example RDIO2100/220VAC
Packagelist

Package Checklist

1. RDIO2100

Downloads