มาตรฐาน IP (IP Protection) คืออะไร

มาตรฐาน IP (IP Protection) คืออะไร


   คงคุ้นเคยได้ยินกันมาบ้างเกี่ยวกับเรื่องของค่ามาตรฐานต่างๆ ในเวลาที่เห็นโฆษณาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือผลิตภัณฑ์ปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย ตัวอย่างเช่น ค่ามาตรฐานการปกป้องของโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่น หรือค่ามาตราการปกป้องของเคสโทรศัพท์มือถือก็เช่นกัน วันนี้มารู้จักมาตรฐานนั้นกันดีกว่าเพื่อที่จะทำให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นเวลาที่ต้องการซื้อมาใช้งานตามวัตถุประสงค์ในการปกป้องได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

   สำหรับงานทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสถานที่ที่มักมีเครื่องมือวัดที่ใช้ในอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่สถานที่ปฏิบัติติงานหรือสถานที่ที่มีฝุ่นผง ฝุ่นละออง หยดน้ำ มีความร้อนสูงหรือมีความชื้นสูง จึงมีความจำเป็นที่ต้องนำเครื่องมือวัดไปใช้งานเพื่อควบคุมมาตรฐานการป้องกันทั้งของแข็งและของเหลวซึ่งมาตรฐานดังกล่าวเรียกว่า มาตรฐาน IP

   IP ย่อมาจาก Ingress Protection Ratings คือ มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น

   ค่า IP จะแสดงด้วยตัวเลข 2 หลัก คือ รูปแบบการแสดงมาตรฐานจะเป็น IP XY โดยที่ค่า XY ดังกล่าวแทนค่าด้วยตัวเลข 2 หลัก เช่น IP65, IP67, IP68 เป็นต้น

   ตัวเลขหลักที่ 1 (X) หมายถึง ระดับการป้องกันของแข็งที่อาจสามารถผ่านเข้าไปในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ของฝุ่นหรือการสัมผัสโดยบังเอิญเท่านั้น ไม่รวมถึงการกระแทกจากของแข็งซึ่งการทนต่อแรงกระแทกนั้น โดยการป้องกันของแข็งจะมีทั้งหมด 7 ระดับ ซึ่งจะมีค่า 0 - 6

   ตัวเลขหลักที่ 2 (Y) หมายถึง ระดับการป้องกันของเหลว (Liquids Object) ซึ่งของเหลวในที่นี้คือน้ำเพียงเท่านั้น ไม่ใช่ของเหลวชนิดอื่นๆ มีการป้องกันทั้งหมด 9 ระดับ ซึ่งจะมีค่า 0 - 8

IP XY

Articles Order: 
8
Articles Datasheet: